Sketchnote Thực Hành

Sketchnote Thực Hành

Giới thiệu sách Sketchnote Thực Hành – Tác giả Mike Rohde Sketchnote Thực Hành Trong phần đầu, tác giả Mike Rohde tóm tắt tổng quan nhanh về sketchnote. Sau đó, ông tiếp tục đưa ra cách hình thành và sắp xếp ý tưởng sketchnote một cách hiệu quả và nhanh chóng,…

Sketchnote Lý Thuyết

Sketchnote Lý Thuyết

Giới thiệu sách Sketchnote Lý Thuyết – Tác giả Mike Rohde Sketchnote Lý Thuyết Nếu muốn bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật sketchnote, đây là cuốn sách hướng dẫn tốt nhất dành cho bạn. Sketchnote lý thuyết minh họa đầy đủ về câu chuyện sketchnote – tại sao và cách…